Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan in de school. De raad spreekt met de directie en het bestuur over alle voor de school relevante thema’s. De raad adviseert de directie en heeft over een aantal onderwerpen ook een instemmingsbevoegdheid. Welke onderwerpen dat zijn, ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Meer informatie daarover is te vinden via de https://infowms.nl/.  

De MR bestaat uit 6 leden. De leden van de MR  hebben zitting voor telkens een periode van vier jaar en worden gekozen uit twee geledingen, ouders en personeel. De raad komt circa zes keer per jaar bijeen. 

Agendapunten kunt u aanleveren bij het secretariaat via mr.sintbavo@spoz.nl. De vergaderingen vinden 's avonds plaats en zijn openbaar. Mocht u graag een keer een vergadering bijwonen, neem dan vooraf contact op met het secretariaat.

Wie vormen onze MR?

De ouders in de oudergeleding zijn:
  • Michiel Kox
  • Anke Daamen (secretaris)
  • Tessy Daamen
Tot de personeelsgeleding behoren:
  • Sharon Veraa (voorzitter)
  • Jolanda van Meer (tevens GMR)
  • Claudia SmoutGMR

Jolanda van Meer en Anke Daamen treden namens de MR op in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt en vertegenwoordigt de belangen van alle ouders / verzorgers van kinderen en van alle personeelsleden die bij de scholen van de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) aangesloten zijn.

Werkwijze

De data van de MR-vergaderingen staan vermeld op de ouderkalender. Deze vergaderingen vinden plaats op de school en zijn openbaar. Mocht u willen aansluiten, laat dat dan een week van tevoren weten aan de secretaris. De directeur woont standaard de vergadering bij.

Contact

U kunt de MR-leden natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken. Daarnaast kunt u ook via e-mail contact opnemen: mr.sintbavo@spoz.nl

Al uw vragen, opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom!

Contact

St. Bavo
St. Bavostraat 5
4891 CG Rijsbergen 

T  076-5961970
E  sintbavo@spoz.nl


Schooltijden

Wij werken met een continurooster.
Groep 1 t/m 8*: 08.30u tot 14.15u
op woensdagen 08.30u tot 12.30u

Van 8.20u tot 8.30u is er een inloop.

*Groep 1 is vrijdag vrij. 

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de regio Zundert.

© 2024 SPOZ Actilus webdesign